Privacyverklaring

Massagepraktijk V.O.E.L. Massagepraktijk V.O.E.L., gevestigd aan du Boisstraat 5 4921 TL MADE Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Loes Stoop is de Functionaris Gegevensbescherming van Massagepraktijk V.O.E.L. Zij is te bereiken via info@voel-massage.nl of via 06- 45196564

Persoonsgegevens die wij verwerken

Massagepraktijk V.O.E.L. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Particulieren klanten:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– Mondelinge intake (deze gegevens worden niet opgeslagen/verwerkt)
– eventueel in overleg uw e-mailadres

Zakelijke klanten:
– Voor- en achternaam contactpersoon
– Adresgegevens
– Telefoonnummer contactpersoon
– E-mailadres contactpersoon
– IP-adres
– Voor- en achternamen deelnemers stoelmassage
– Mondelinge intake (deze gegevens worden niet opgeslagen/verwerkt)

Nieuwsbrief abonnees:
– E-mailadres
– Naam

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Massagepraktijk V.O.E.L. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van de nieuwsbrief.
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Informeren over wijzigingen van diensten en producten.
– Correspondentie over tarieven, offertes en betalingen
– Massagepraktijk V.O.E.L. verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Massagepraktijk V.O.E.L. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Massagepraktijk V.O.E.L. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– G-mail om e-mails te versturen
– Word om documenten op te stellen
– Excel als spreadsheet voor de stoelmassage- planning
– Laposta voor het verzenden van nieuwsbrieven
– Strato, webhoster.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Massagepraktijk V.O.E.L. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zij hanteert een bewaartermijn van 7 jaar die wettelijk is voor de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Massagepraktijk V.O.E.L. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit zij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Massagepraktijk V.O.E.L. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Massagepraktijk V.O.E.L. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Massagepraktijk V.O.E.L. ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@voel-massage.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Massagepraktijk V.O.E.L. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Massagepraktijk V.O.E.L. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@voel-massage.nl.